Reklama – Reklama


Czerwiec 16, 2016

PRACA NAD RAPORTEM

Category: Raporty edukacyjne – admin 4:07 am

Czas, w którym Komisja Parent przystępo­wała do pracy nad raportem, charakteryzował się, po trzecie, rozwojem takich zjawisk i procesow, jak demokratyzacja różnych iorm życia społecznego, w której wyniku wzro­sły aspiracje i zarazem szanse edukacyjne młodziezy robotniczej i chłopskiej; nasilenie się Kontaktów międzynarodowych na nie spotykaną dotąd skalę; dalsza emancy­pacja kobiet oraz poważny wzrost ich za­trudnienia w różnych sektorach gospodarki i kultury; pojawienie się nowych elit społecznych, do jakich niewątpliwie na­leży elita merytokratyczna; wreszcie nasilenie się rywalizacji na polu gospodarki, nau­ki ideologii i polityki między krajami kapita­listycznymi i socjalistycznymi.

ŚRODKI I MATERIAŁY

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:59 am

Inne też funkcje psycho- dydaktyczne spełniają te środki i materiały w przypadku encyklopedyczrftgo modelu pro­gramowego, a inną w modelu egzemplarycz- nym, utylitarystycznym czy problemowo-kom- pleksowym. Powyższe uwagi odnoszą się nie tylko do tego, co można by nazwać stroną mo­delową nowoczesnej technologii kształcenia, lecz również do uzyskiwanych dzięki niej wy­ników dydaktycznych. O ile bowiem przedmio­tem wdrożenia uczynilibyśmy np. skinnerowski tekst programowany, to otrzymane wyniki by­łyby prawdopodobnie pozytywne z punktu widzenia trwałości zdobytej przez studentów wiedzy, ale negatywne z punktu widzenia jej operatywności. Z kolei inaczej przedstawiałyby się te wyniki, gdyby zamiast programu skinne- ; rowskiego posłużono się np. którąś z odmian radzieckiego programu mieszanego.

NIEZBĘDNE BADANIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:13 am

W jednym i drugim wypadku niezbędne są w miarę precyzyjne narzędzia pomiaru efektywności, wśród których testy dydaktyczne odgrywają — jak wiadomo — nie­małą rolę. Co należy zrobić, aby je udoskona­lić? Jak je zespolić z innymi środkami służącymi do oceny efektywności kształcenia w uczelniach wyższych? Jaką rolę mogą spełniać w nauczaniu tzw. testy diagnostyczne? Czego można się spodziewać po maszynach egzamina­cyjnych? — oto pytania, na które trzeba zna­leźć wyczerpujące odpowiedzi za pomocą badań prowadzonych przez placówki zajmujące się pedagogiką szkoły wyższej.Badania także są niezbędne, aby należycie ocenić przebieg i wyniki reformy. Ocena po­winna przy tym dotyczyć nie tylko spraw ogól­nych, np. strategicznych celów reformy, wyrównywania szans oświatowych ludzi pracu­jących zawodowo itp., lecz również szcze­gółowych, jak chociażby wpływ stypendiów na skład socjalny uczniów.

SZKOŁY III STOPNIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 2:46 am

Jeszcze w roku 1955 studiowało w za- chodnioniemieckich uczelniach wyższych tyl­ko 152 tys. młodzieży, a już w roku 1968 liczba jej wzrosła do 363 tysięcy. Równocześnie — jak głosi raport — z krótkoterminowych prognoz wynika, że w roku 1975 w Republice Federal­nej Niemiec będzie studiować ponad 600 tys. studentów, co jest już ewidentnym świadec­twem „studenckiej eksplozji”.W tej sytuacji reforma studiów wyższych jest równie ważna i równie pilna jak reforma kształcenia nauczycieli. Chodzi przy tym o ta­ką reformę, która umożliwiłaby racjonalne wy­korzystanie istniejącego w społeczeństwie po­tencjału uzdolnień, doprowadzenie do studiów wyższych tych jednostek, które mają rzeczy­wiste kwalifikacje, przejawiające się w uzdol­nieniach, a nie np. w zasobach finanso­wych lub pozycji społecznej rodziców. Jest bo­wiem rzeczą godną zastanowienia, że młodzież robotnicza, której rodzice stanowili w 1966 ro­ku ponad 45% ogółu zatrudnionych w Republi­ce Federalnej Niemiec, była w tym czasie re­prezentowana na studiach wyższych zaledwie przez niespełna 15-tysięczną grupę (5,7% ogółu studentów).

SZKOŁY II STOPNIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 2:42 am

Trójstopniowa stru­ktura tych szkół — podkreśla raport — którą tworzą gimnazja (9 lat nauki), szkoły realne (6 lat nauki) i tzw. szkoły główne (podstawowe, 4 lata nauki), nie została na dobrą sprawę gruntowniej zreformowana od czasów Republi­ki Weimarskiej. Szkoły głównej nie uważa się na ogół za drożną, liczne zastrzeżenia wywołu­je również wyraźny podział na szkoły ogólno­kształcące i zawodowe, przy czym te pierwsze uznawane są powszechnie za bardziej warto­ściowe. Krytykowana jest ponadto obecna praktyka bardzo wczesnego, tuż po ukończeniu szkoły elementarnej, tzn. w wieku 10—11 lat, podejmowania decyzji o wyborze dalszego kie­runku nauki. Dla usunięcia tych niedostatków niezbędna jest zmiana obecnej struktury zachodnionie- mieckiego szkolnictwa.

Marzec 17, 2015

REKLAMA ŻYWNOŚCI

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:28 am

Dodajmy, że reklama żywności daje tele­wizji 50 procent wpływów. Wspomniany Nicholas Johnson przytacza kilka następujących przykładów: przesłuchania w senacie, które doprowadziły do wydania ustawy zobowiązującej producen­tów żywności do podawania na opakowaniu każ­dego produktu jego składników, od samego po­czątku komentowane były przez telewizję z naj­wyższą nieżyczliwością. Stacje telewizyjne w. okręgach górniczych odmówiły nadania przygoto- I   wanego przez związek pracowników służby zdrowia programu na temat zagrażającej górnikom pylicy. Żadna stacja telewizyjna nie podała wiado­mości opublikowanej przez prasę, że ’20 procent przebadanych odbiorników kolorowej telewizji wydziela szkodliwe dla zdrowia promieniowanie.

ZDJĘCIA MAGAZYNU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:24 am

Jeżeli zdjęcia przedsta­wiające wybuch magazynu z amunicją trafionego przez amerykańską bombę nadane zostają pomię­dzy ważnymi politycznie relacjami, dotyczącymi na przykład ogólnonarodowego strajku w Stanach, choroby papieża oraz zerwania przez Indonezję stosunków z Chinami, rzesze telewidzów mogą są­dzić, że zniszczenie tego magazynu jest wydarze­niem tej samej skali i ma istotne znaczenie dla dalszego przebiegu wojny. Ten typ migawek , współgrał idealnie ze staraniami’kolejnych administracji i Pentagonu o przedstawienie wojny wiet­namskiej jako problemu wyłącznie strategiczno- wojskowego, a nie politycznego. Kolejnym długo­falowym efektem tego typu relacji było spro­wadzenie złożonej problematyki konfliktu wiet­namskiego do uproszczonych, emocjonalnych i mi- litarystycznie zabarwionych kategorii „nasi chłop­cy przeciwko tamtym”.

Marzec 16, 2015

KREOWANIE WIZERUNKU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 9:35 am

Nałożył się on na cechy, które już po­przednio zniechęcały wyborców: nadmierną elas­tyczność, która nie wzbudzała zaufania, nieszcze- rość, która zyskała mu przydomek „tricky Dicky” („podstępnego Ryśka”), brak dostojeństwa i pew­ności siebie, które w oczach społeczeństwa spra­wiały wrażenie, że nie dorósł on do funkcji, o któ­rą się ubiegał, a wreszcie lekki posmak karierowi- czostwa. Na obraz „nowego Nixona” musiały złożyć się nowe cechy, które w analizie Shakespe- area kojarzyłyby się narodowi z funkcją prezy­denta. Kreowanie-wizerunku „nowego Nixona” polegało na żmudnym zamazywaniu niepożądanych skoja­rzeń, a reżyserowaniu rysów pasujących do ideal­nego wzoru.

AGENCJE REKLAMOWE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 9:30 am

W koń­cu kampanię demokratyczną poprowadziła agen­cja Norman, Craig and Kummel, reklamująca na co dzień perfumy Revlon i Chanel, staniki Maiden- form, wina Cooks Imperial Champagne oraz wy­roby tytoniowe Consolidated Cigar.Agencje reklamowe nawiązały do wypróbowa­nych chwytów kampanii handlowych. Jeszcze w roku 1952 podstawowym elementem telewizyjnej propagandy wyborczej były transmitowane przemówienia kandydatów. Stwierdzono jednak, że du­ża część widzów nie oglądała ich i przerzucała się na inne kanały. Gdy półgodzinne przemówienie – Stevensona nadane zostało w czasie, w którym CBS nadawała popularny serial Kocham Lucy, na- ‚ deszły stosy listów protestujących przeciwko prze­łożeniu o tydzień ich ulubionego widowiska.

Grudzień 31, 2011

Reklama telewizyjna

Category: Media donoszą – Tags: , , , , – 2:38 am

Czym przyciąga nas reklama telewizyjna? Przede wszystkim poziomem głośności, ale również natężeniem barw i ciekawą akcją. W momencie, kiedy w telewizji pojawia się nowy blok reklamowy jest zwykle kilka razy bardziej atrakcyjny od poprzedniego. Dlaczego się tak dzieje? Z uwagi na zmniejszająca się liczbę osób zainteresowanych oglądaniem takich spotów. By przyciągnąć nowych odbiorców, a tym samym potencjalnych klientów trzeba ich zaskoczyć i w najprostszy sposób skłonić do tego, by zainteresowali się oferowanymi przez nas produktami. Najłatwiej osiągnąć ten cel angażując do reklamy osoby znane z ekranów kinowych, telewizyjnych czy teatralnych. Większość ludzi jest zdania, że jeśli jakiś celebryta firmuje swoim nazwiskiem dane przedsięwzięcie czy towar to jest on dobry i na pewno bezpieczny. A czy jest tak zawsze? Na to pytanie każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć samodzielnie. Bo przecież o atrakcyjności i prawdziwości danej oferty przekonujemy się my sami, na własnej skórze. Czasami bardzo boleśnie.

Czerwiec 16, 2016

W RÓŻNORAKICH SZKOŁACH

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:28 am

Wiele osób sądzi, ze tylko tą drogą można stworzyć dzieciom i młodziezy w miarę równe szanse oświatowe, co jednak nie jest równoznaczne dążeniem do zapewnienia wszystkim obywa­telom.. jednakowego wykształcenia. Ale czvż nie jest ponadto dodatkowym paradoksem, ‚że akceptując tego rodzaju poglądy, dopuszcza się na studia uniwersyteckie coraz większą liczbę osób, ale równocześnie zachowuje się elitarny charakter studiów w świadomie utrzymywa­nych studiach ponaduniwersyteckich, np. w „grandes ecoles”? Czy wreszcie nie jest paradoksem, że w tym czasie, kiedy w jednych krajach uczy się w różnorakich szkołach pomaturalnych (łącznie z uczelniami wyższymi) prawie połowa mło­dzieży w wieku od 20 do 24 lat, w innych kra­jach analfabeci stanowią około 80% ogółu do­rosłych? W tym kontekście zastanawiający jest fakt, że według długoterminowych prognoz UNESCO pełnej likwidacji analfabetyzmu na świecie można się spodziewać dopiero w dwu- dziestych-trzydziestych latach XXI stulecia, a równocześnie doświadczenia kubańskiej kam­panii oświatowej z 1961 roku wykazują, że to pejoratywne zjawisko można usunąć w ciągu niespełna… dziesięciu miesięcy.

NAUCZANIE PRZEZ ZESPOŁY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:27 am

Czy nie jest paradoksem, że z jednej strony organizuje się krajowe i międzynarodowe kon­ferencje w celu podkreślenia „wzrostu roli na­uczyciela” we współczesnej szkole, z drugiej zaś zaleca się — tym razem w imię „zbliżenia szkoły do życia” — aby możliwie często powie­rzać prowadzenie lekcji prawnikom, lekarzom, rzemieślnikom itp. Próby tego rodzaju, nazy­wane „nauczaniem przez zespoły”, prowadzi się od kilku już lat w Stanach Zjednoczonych, a ich wyniki zyskały sobie uznanie zarówno samych uczniów, jak i przedstawicieli tamtej­szych władz oświatowych. I czy nie jest para­doksem, że oficjalnemu uznaniu „kierowniczej roli nauczyciela w procesie nauczania i wycho­wania” towarzyszy lawinowy niekiedy wzrost liczby przekazywanych mu przez władze zwierzchnie instrukcji, zaleceń i różnorakich dyrektyw, zmierzających do sterowania jego poczynaniami dydaktyczno-wychowawczymi w sposób wręcz drobiazgowy?

TWIERDZENIA PSYCHOLOGÓW

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:26 am

Trafnie ujmuje to stwierdzenię sformułowane niedawno przez jednego z psychologów, że o wszelkich programach przeszłych i teraźniejszych, realizowanych przy tym w szkołach różnych krajów świata, można orzekać, iż są równocześnie za obszerne i za wąskie, zbyt ogólne i zbyt szczegółowe, za trud­ne i za łatwe. I jeśli tę paradoksalną ocenę można uznać za prawdziwą, to jest tak dlatego, że programy nauczania tworzy się dość często w oderwaniu od warunków organizacyjnych, w jakich nauczyciele mają je realizować, a po­nadto w oderwaniu od konkretnych potrzeb zainteresowań wszystkich, a nie tylko tzw. przeciętnych uczniów.

CZAS EKSPLOZJI INFORMACJI

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

Stąd też hasła indywidualizacji nauczania, pod­miotowego traktowania dzieci i młodzieży przez wychowawców, kształcenia dla rozwoju, przetworzenia życia szkoły w szkołę życia itp. — pozostają w wielu wypadkach w sferze szla­chetnych zamierzeń, gdyż ich urzeczywistnieniu nie sprzyjają warunki, w jakich odbywa się praca dydaktyczno-wychowawcza. Czyż nie jest paradoksem, że w czasach „eks­plozji informacji” prawie powszechnie podkre­śla się potrzebę… redukcji treści kształcenia, przesunięcia akcentu z ilości przekazywanej uczniom wiedzy na jej jakość (elementy pod­stawowe, merytoryczne „punkty ciężkości”) oraz wyrobienia w nich umiejętności samo­dzielnego uczenia się? Niekiedy jednak zdarza się, że w wyniku prac zmierzających właśnie do zredukowania materiału w programach po­szczególnych przedmiotów nauki szkolnej po­wstają programy… jeszcze bardziej przełado­wane od poprzednich.

ROZWIĄZANIE TRUDNEGO PROBLEMU

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

W tych warunkach różnice między poziomem techniki, z jakim uczniowie mają do czynienia poza szko­łą oraz w szkole, są szczególnie ostre. Tym też między innymi tłumaczy się fakt, że absolwen­ci szkół zawodowych niejednokrotnie stykają się z najnowszymi maszynami i nowoczesną technologią dopiero w zakładzie pracy, a nie i w szkole, która na dobrą sprawę powinna tymi maszynami, aparatami itd. dysponować wcześ­niej.Czy nie jest paradoksem, że rozwiązaniai trudnego problemu umasowienia edukacji szu­ka się na gruncie… indywidualizacji czynności dydaktycznych? Obejmując zinstytucjonalizo­wanymi formami kształcenia coraz więcej dzie­ci, młodzieży i dorosłych, oddając w służbę masowej edukacji radio, telewizję i satelity międzykontynentalne, coraz szerzej stosuje się zarazem środki — jak np. teksty programowa­ne — umożliwiające każdemu uczniowi uczenie się przystosowane do jego indywidualnych moż­liwości.

ZDUMIEWAJĄCE OSIĄGNIĘCIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:24 am

Opowiadając się zdecydowanie za wyborem pierwszego członu antynomii „szkoła czy anty- szkoła”, stajemy jednak wobec wielu zjawisk uzasadniających konieczność jej zreformowa­nia. Niektóre z nich mają przy tym wręcz pa­radoksalny charakter. Czyż bowiem nie jest paradoksem, że w do­bie zdumiewających osiągnięć nauki i techniki, których wyrazem jest chociażby dotarcie czło­wieka na Księżyc, wyposażenie licznych jeszcze szkół w sprzęt i pomoce naukowe niewiele róż­ni się od tego, jakim szkoła dysponowała in statu nascendi? Z faktu zaś, że w niektórych szkołach uczniowie mogą oglądać takie czy in­ne aparaty i urządzenia, nie zawsze wynika, że nauczyciele rzeczywiście posługują się tam na co dzień tymi urządzeniami i stosują nowoczes­ne metody nauczania i wychowania.

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z REFORMĄ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

A bez nich nie można przecież, jak to chociażby wykazują doświad­czenia związane z reformą szkolnictwa francu­skiego, skutecznie indywidualizować nauczania, rozbudować sieci poradni szkolnych i zawodo­wych, zmodernizować procesu kształcenia w uczelniach wyższych, słowem — nie można przygotować szkolnictwa do tych zadań, które stawia przed nim rewolucja naukowo-technicz­na. Z drugiej zaś strony wydatki na szkolnic­two wzrosły w wielu krajach w ciągu ostatnich kilkunastu lat do granic, których przekroczenie staje się coraz trudniejsze. W związku z tym nie jest pozbawione racji pytanie, czy rzeczy­wiście należy nadal upowszechniać dotychcza­sowy model szkolnictwa, o którym wiemy, że jest niedoskonały? W kontekście tego pytania uzasadniony staje się postulat, aby możliwie szybko uruchomić system szkolny, w którym można by racjonalnie łączyć nauczanie z pracą wytwórczą — między innymi w postaci studiów przemiennych.

PRZEKONUJĄCE ARGUMENTY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

Argumenty, że czyni się tak w celu zachowania równowagi między ilościowym za­potrzebowaniem gospodarki, kultury i oświaty na pracowników a liczbą osób kształconych w uczelniach wyższych, nie są dla wszystkich przekonujące, gdyż pomijają niezwykle ważną sprawę zaspokajania przez szkolnictwo pozaza- wodowych potrzeb intelektualnych.Wydaje się, że struktura szkolnictwa pozwa­lająca ślusarzowi studiować filozofię — żeby przywołać tutaj lansowany swego czasu przez Marksa model dydaktyczny — zasługuje z pun­ktu widzenia zgodności społecznych potrzeb indywidualnych aspiracji edukacyjnych na baczniejszą niż dotąd uwagę. Zaskakujący jest wreszcie fakt, że szkolnic­two, od którego funkcjonowania w niemałym stopniu zależy dalszy rozwój nowoczesnych społeczeństw uprzemysłowionych, nie zawsze może liczyć na proporcjonalne do jego znacze­nia nakłady finansowe.

DOJRZEWAJĄCA MŁODZIEŻ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:22 am

Paradoksal­ne bowiem jest zjawisko, że młodzież, dojrze­wającą obecnie o dwa, trzy lata szybciej niż na początku naszego stulecia, przetrzymuje się w szkole niekiedy nawet do 25—26 roku życia. W tych okolicznościach pejoratywne określenie szkoły jako swoistej „przechowalni młodzieży” młodych ludzi od autentycznej aktywności zawodowej i społecznej, od uczestnictwa w rzeczywistym życiu społeczeństwa współodpowiedzialności za jego kształtowanie daje się słyszeć coraz częściej. Echa tego stanowiska można znaleźć w niektórych rapor­tach oświatowych. Zaskakujące jest też to, iż coraz bardziej upowszechniając coraz wyższe szczeble kształ­cenia — co stało się przyczyną nie spotykanego dotychczas wzrostu aspiracji edukacyjnych lu­dzi — ogranicza się równocześnie, jak np. ostatnio w wielu krajach zachodnioeuropejskich skandynawskich — liczbę przyjęć na studia wyższe.