informacje techniczne – informacje techniczne


Czerwiec 16, 2016

SZKOLNICTWO

Category: Raporty edukacyjne – admin 4:20 am

Na szczeblu przedszkola wysiłki zmierzające do wyrównywania szans oświatowych dzieci wywodzących się z klasy niższej (lower) i średniej (middle), jednakże bez znacznego wzrostu nakładów finansowych na ten cel. Do rozszerzonych szkół średnich (III stopień kształcenia) będzie uczęszczać około 90% każdego rocznika. Istnieć będzie po­dział szkoły średniej na kierunek akademicki i zawodowy. Obowiązek szkolny będzie obej­mował młodzież do 17—18 roku życia. Prze­mysł będzie silnie zaangażowany w zawodowe kształcenie młodzieży. Szkolnictwo wyższe sta­nowiące III stopień kształcenia obejmie około 30—35% osób z każdego rocznika. Szkolnictwo to będzie zróżnicowane na kursy akademickie i zawodowe, przy czym te ostatnie będą znacz­nie krótsze. Kształcenie dorosłych będzie głów­nie nastawione na przygotowanie do pracy i aktualizację wiedzy.

NAWET NAJLEPSZA TECHNOLOGIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:20 am

Jednakże — głosi raport — nawet najlepsza technologia kształcenia nie przyczyni się do < poprawy pracy dydaktycznej, jeśli będą się nią posługiwać źli nauczyciele. Są zaś nimi ludzie, których wprawdzie udało się nauczyć uczenia innych, ale którzy — dysponując tylko tą umiejętnością — nie stają się przecież automa­tycznie dobrymi pedagogami.Technologia kształcenia dzi­siaj. Bez względu na to, którą z przytoczo­nych definicji technologii kształcenia uznamy za trafniejszą, nie powinniśmy stawiać znaku równości między technologią a urządzeniami technicznymi (film, maszyny dydaktyczne, ma­gnetofony itd.). Stanowisko takie bowiem pro­wadziłoby do fetyszyzacji wyposażenia tech­nicznego i równoczesnego niedoceniania tego zespołu czynności psychodydaktycznych, któ­rych celem, realizowanym m.in. za pomocą fil­mu, taśmy magnetofonowej itd., jest pomoc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:20 am

Tę trudną i odpowiedzialną funkcję techno­logia kształcenia będzie mogła spełnić wtedy i tylko wtedy, gdy nauczyciele uświadomią so­bie główne niedostatki amerykańskiego syste­mu szkolnego, a mianowicie: rozdźwięk między aktualnymi możliwościami oświaty a potrzeba­mi społeczeństwa; nieprzystosowanie nauki szkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do potrzeb uczniów opóźnionych pod względem rozwoju fizycznego i psychicznego oraz obarczonych ułomnościa­mi; przestarzały system nauczania, ignorujący różnice motywacji, tempa i treści uczenia się itp.Postulat indywidualizacji nauczania, ekspo­nowany tak silnie przez Komisję, nie jest przy tym wymierzony przeciwko pracy grupowej czy masowej. Jego rzecznicy protestują jedynie przeciwko jednostronnej dominacji tych właś­nie form pracy w dotychczasowym systemie dydaktycznym, żądając oprócz tego, aby nau­czanie szkolne stało się dla dzieci i młodzieży równie atrakcyjne jak okazjonalne uczenie się za pośrednictwem radia, filmu czy telewizji.

DZISIEJSZA TECHNOLOGIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:19 am

Dzisiejsza bowiem tech­nologia — podejmując nieśmiałe próby wpro­wadzenia do pracy dydaktycznej pojedyn­czych i na ogół odizolowanych od siebie środ­ków nowoczesnej łączności, takich jak radio, telewizja, film, magnetofon i magnetowid, tekst programowany czy wreszcie komputer — obejmuje tylko niewielki wycinek procesu kształcenia, co oczywiście nie stanowi rozwią­zania optymalnego. Tymczasem podniesienie efektywności pracy dydaktycznej w stopniu odpowiadającym współczesnym potrzebom go­spodarki i kultury narodowej wymaga nasyce­nia technologią całego procesu uczenia się i nauczania. Argumenty przemawiające na rzecz tego stwierdzenia zawarte zostały w ko­lejnych rozdziałach raportu.Proces uczenia się jest więc sprawą centralną. Autorzy raportu podkreślają, że obecny system kształcenia i i wychowania w Stanach Zjednoczonych wy- I wołu je w społeczeństwie niemal powszechne ; niezadowolenie.

GRUNTOWNA ANALIZA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:15 am

W marcu 1968 roku amerykański sekretarz Departamentu Zdrowia, Oświaty i Opieki Spo­łecznej powołał dziewięcioosobową Komisję do Spraw Technologii Kształcenia. Zadaniem Ko­misji, w której skład weszli wybitni przedsta­wiciele nauki i techniki, było przygotowanie raportu na temat aktualnego stanu oraz pers­pektyw rozwojowych technologii kształcenia jako jednego z głównych czynników poprawy pracy dydaktyczno-wychowawczej w amery­kańskim szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. W szczególności Komisja miała poddać gruntownej analizie: wszystkie dotychczasowe środki dy­daktyczne, poczynając od stosowanych w przedszkolach, a kończąc na tych, które skła­dają się na wyposażenie uczelni akademickich, przy czym w grę wchodziły zarówno środki tradycyjne, a więc podręczniki itp., jak i naj­bardziej nowoczesne, łącznie z satelitami komu­nikacyjnymi i komputerami.

NIEZBĘDNE BADANIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:13 am

W jednym i drugim wypadku niezbędne są w miarę precyzyjne narzędzia pomiaru efektywności, wśród których testy dydaktyczne odgrywają — jak wiadomo — nie­małą rolę. Co należy zrobić, aby je udoskona­lić? Jak je zespolić z innymi środkami służącymi do oceny efektywności kształcenia w uczelniach wyższych? Jaką rolę mogą spełniać w nauczaniu tzw. testy diagnostyczne? Czego można się spodziewać po maszynach egzamina­cyjnych? — oto pytania, na które trzeba zna­leźć wyczerpujące odpowiedzi za pomocą badań prowadzonych przez placówki zajmujące się pedagogiką szkoły wyższej.Badania także są niezbędne, aby należycie ocenić przebieg i wyniki reformy. Ocena po­winna przy tym dotyczyć nie tylko spraw ogól­nych, np. strategicznych celów reformy, wyrównywania szans oświatowych ludzi pracu­jących zawodowo itp., lecz również szcze­gółowych, jak chociażby wpływ stypendiów na skład socjalny uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Category: Raporty edukacyjne – admin 3:03 am

Dzieje się tak dlatego, że 9-letnia szkoła pod­stawowa, stanowiąca fundament omawianego systemu, jest wolna od jakichkolwiek egzami­nów wstępnych, przejściowych czy końcowych; zapewnia wszystkim dzieciom do 16 roku życia wykształcenie ogólne, jednakowe w zakresie dyscyplin podstawowych i zarazem zindywidua­lizowane; ponadto” wyrabia -w-uczniach poczuc ie odpowiedzialności i solidności w pracy; ułatwia. im również racjonalny wybór kierunku dalszej nauki przez tzw. swobodną pracę indywidualną (2 godziny tygodniowo w klasie VII) oraz zaję­cia fakultatywne:   ekonomiczne,                                         estetyczne, techniczne czy lingwistyczne (klasa VIII i IX).

Marzec 16, 2015

KREOWANIE WIZERUNKU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 9:35 am

Nałożył się on na cechy, które już po­przednio zniechęcały wyborców: nadmierną elas­tyczność, która nie wzbudzała zaufania, nieszcze- rość, która zyskała mu przydomek „tricky Dicky” („podstępnego Ryśka”), brak dostojeństwa i pew­ności siebie, które w oczach społeczeństwa spra­wiały wrażenie, że nie dorósł on do funkcji, o któ­rą się ubiegał, a wreszcie lekki posmak karierowi- czostwa. Na obraz „nowego Nixona” musiały złożyć się nowe cechy, które w analizie Shakespe- area kojarzyłyby się narodowi z funkcją prezy­denta. Kreowanie-wizerunku „nowego Nixona” polegało na żmudnym zamazywaniu niepożądanych skoja­rzeń, a reżyserowaniu rysów pasujących do ideal­nego wzoru.

AGENCJE REKLAMOWE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 9:30 am

W koń­cu kampanię demokratyczną poprowadziła agen­cja Norman, Craig and Kummel, reklamująca na co dzień perfumy Revlon i Chanel, staniki Maiden- form, wina Cooks Imperial Champagne oraz wy­roby tytoniowe Consolidated Cigar.Agencje reklamowe nawiązały do wypróbowa­nych chwytów kampanii handlowych. Jeszcze w roku 1952 podstawowym elementem telewizyjnej propagandy wyborczej były transmitowane przemówienia kandydatów. Stwierdzono jednak, że du­ża część widzów nie oglądała ich i przerzucała się na inne kanały. Gdy półgodzinne przemówienie – Stevensona nadane zostało w czasie, w którym CBS nadawała popularny serial Kocham Lucy, na- ‚ deszły stosy listów protestujących przeciwko prze­łożeniu o tydzień ich ulubionego widowiska.

Grudzień 31, 2011

Reklama telewizyjna

Category: Media donoszą – Tags: , , , , – 2:38 am

Czym przyciąga nas reklama telewizyjna? Przede wszystkim poziomem głośności, ale również natężeniem barw i ciekawą akcją. W momencie, kiedy w telewizji pojawia się nowy blok reklamowy jest zwykle kilka razy bardziej atrakcyjny od poprzedniego. Dlaczego się tak dzieje? Z uwagi na zmniejszająca się liczbę osób zainteresowanych oglądaniem takich spotów. By przyciągnąć nowych odbiorców, a tym samym potencjalnych klientów trzeba ich zaskoczyć i w najprostszy sposób skłonić do tego, by zainteresowali się oferowanymi przez nas produktami. Najłatwiej osiągnąć ten cel angażując do reklamy osoby znane z ekranów kinowych, telewizyjnych czy teatralnych. Większość ludzi jest zdania, że jeśli jakiś celebryta firmuje swoim nazwiskiem dane przedsięwzięcie czy towar to jest on dobry i na pewno bezpieczny. A czy jest tak zawsze? Na to pytanie każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć samodzielnie. Bo przecież o atrakcyjności i prawdziwości danej oferty przekonujemy się my sami, na własnej skórze. Czasami bardzo boleśnie.

Czerwiec 16, 2016

W RÓŻNORAKICH SZKOŁACH

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:28 am

Wiele osób sądzi, ze tylko tą drogą można stworzyć dzieciom i młodziezy w miarę równe szanse oświatowe, co jednak nie jest równoznaczne dążeniem do zapewnienia wszystkim obywa­telom.. jednakowego wykształcenia. Ale czvż nie jest ponadto dodatkowym paradoksem, ‚że akceptując tego rodzaju poglądy, dopuszcza się na studia uniwersyteckie coraz większą liczbę osób, ale równocześnie zachowuje się elitarny charakter studiów w świadomie utrzymywa­nych studiach ponaduniwersyteckich, np. w „grandes ecoles”? Czy wreszcie nie jest paradoksem, że w tym czasie, kiedy w jednych krajach uczy się w różnorakich szkołach pomaturalnych (łącznie z uczelniami wyższymi) prawie połowa mło­dzieży w wieku od 20 do 24 lat, w innych kra­jach analfabeci stanowią około 80% ogółu do­rosłych? W tym kontekście zastanawiający jest fakt, że według długoterminowych prognoz UNESCO pełnej likwidacji analfabetyzmu na świecie można się spodziewać dopiero w dwu- dziestych-trzydziestych latach XXI stulecia, a równocześnie doświadczenia kubańskiej kam­panii oświatowej z 1961 roku wykazują, że to pejoratywne zjawisko można usunąć w ciągu niespełna… dziesięciu miesięcy.

NAUCZANIE PRZEZ ZESPOŁY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:27 am

Czy nie jest paradoksem, że z jednej strony organizuje się krajowe i międzynarodowe kon­ferencje w celu podkreślenia „wzrostu roli na­uczyciela” we współczesnej szkole, z drugiej zaś zaleca się — tym razem w imię „zbliżenia szkoły do życia” — aby możliwie często powie­rzać prowadzenie lekcji prawnikom, lekarzom, rzemieślnikom itp. Próby tego rodzaju, nazy­wane „nauczaniem przez zespoły”, prowadzi się od kilku już lat w Stanach Zjednoczonych, a ich wyniki zyskały sobie uznanie zarówno samych uczniów, jak i przedstawicieli tamtej­szych władz oświatowych. I czy nie jest para­doksem, że oficjalnemu uznaniu „kierowniczej roli nauczyciela w procesie nauczania i wycho­wania” towarzyszy lawinowy niekiedy wzrost liczby przekazywanych mu przez władze zwierzchnie instrukcji, zaleceń i różnorakich dyrektyw, zmierzających do sterowania jego poczynaniami dydaktyczno-wychowawczymi w sposób wręcz drobiazgowy?

TWIERDZENIA PSYCHOLOGÓW

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:26 am

Trafnie ujmuje to stwierdzenię sformułowane niedawno przez jednego z psychologów, że o wszelkich programach przeszłych i teraźniejszych, realizowanych przy tym w szkołach różnych krajów świata, można orzekać, iż są równocześnie za obszerne i za wąskie, zbyt ogólne i zbyt szczegółowe, za trud­ne i za łatwe. I jeśli tę paradoksalną ocenę można uznać za prawdziwą, to jest tak dlatego, że programy nauczania tworzy się dość często w oderwaniu od warunków organizacyjnych, w jakich nauczyciele mają je realizować, a po­nadto w oderwaniu od konkretnych potrzeb zainteresowań wszystkich, a nie tylko tzw. przeciętnych uczniów.

CZAS EKSPLOZJI INFORMACJI

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

Stąd też hasła indywidualizacji nauczania, pod­miotowego traktowania dzieci i młodzieży przez wychowawców, kształcenia dla rozwoju, przetworzenia życia szkoły w szkołę życia itp. — pozostają w wielu wypadkach w sferze szla­chetnych zamierzeń, gdyż ich urzeczywistnieniu nie sprzyjają warunki, w jakich odbywa się praca dydaktyczno-wychowawcza. Czyż nie jest paradoksem, że w czasach „eks­plozji informacji” prawie powszechnie podkre­śla się potrzebę… redukcji treści kształcenia, przesunięcia akcentu z ilości przekazywanej uczniom wiedzy na jej jakość (elementy pod­stawowe, merytoryczne „punkty ciężkości”) oraz wyrobienia w nich umiejętności samo­dzielnego uczenia się? Niekiedy jednak zdarza się, że w wyniku prac zmierzających właśnie do zredukowania materiału w programach po­szczególnych przedmiotów nauki szkolnej po­wstają programy… jeszcze bardziej przełado­wane od poprzednich.

ROZWIĄZANIE TRUDNEGO PROBLEMU

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

W tych warunkach różnice między poziomem techniki, z jakim uczniowie mają do czynienia poza szko­łą oraz w szkole, są szczególnie ostre. Tym też między innymi tłumaczy się fakt, że absolwen­ci szkół zawodowych niejednokrotnie stykają się z najnowszymi maszynami i nowoczesną technologią dopiero w zakładzie pracy, a nie i w szkole, która na dobrą sprawę powinna tymi maszynami, aparatami itd. dysponować wcześ­niej.Czy nie jest paradoksem, że rozwiązaniai trudnego problemu umasowienia edukacji szu­ka się na gruncie… indywidualizacji czynności dydaktycznych? Obejmując zinstytucjonalizo­wanymi formami kształcenia coraz więcej dzie­ci, młodzieży i dorosłych, oddając w służbę masowej edukacji radio, telewizję i satelity międzykontynentalne, coraz szerzej stosuje się zarazem środki — jak np. teksty programowa­ne — umożliwiające każdemu uczniowi uczenie się przystosowane do jego indywidualnych moż­liwości.

ZDUMIEWAJĄCE OSIĄGNIĘCIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:24 am

Opowiadając się zdecydowanie za wyborem pierwszego członu antynomii „szkoła czy anty- szkoła”, stajemy jednak wobec wielu zjawisk uzasadniających konieczność jej zreformowa­nia. Niektóre z nich mają przy tym wręcz pa­radoksalny charakter. Czyż bowiem nie jest paradoksem, że w do­bie zdumiewających osiągnięć nauki i techniki, których wyrazem jest chociażby dotarcie czło­wieka na Księżyc, wyposażenie licznych jeszcze szkół w sprzęt i pomoce naukowe niewiele róż­ni się od tego, jakim szkoła dysponowała in statu nascendi? Z faktu zaś, że w niektórych szkołach uczniowie mogą oglądać takie czy in­ne aparaty i urządzenia, nie zawsze wynika, że nauczyciele rzeczywiście posługują się tam na co dzień tymi urządzeniami i stosują nowoczes­ne metody nauczania i wychowania.

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z REFORMĄ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

A bez nich nie można przecież, jak to chociażby wykazują doświad­czenia związane z reformą szkolnictwa francu­skiego, skutecznie indywidualizować nauczania, rozbudować sieci poradni szkolnych i zawodo­wych, zmodernizować procesu kształcenia w uczelniach wyższych, słowem — nie można przygotować szkolnictwa do tych zadań, które stawia przed nim rewolucja naukowo-technicz­na. Z drugiej zaś strony wydatki na szkolnic­two wzrosły w wielu krajach w ciągu ostatnich kilkunastu lat do granic, których przekroczenie staje się coraz trudniejsze. W związku z tym nie jest pozbawione racji pytanie, czy rzeczy­wiście należy nadal upowszechniać dotychcza­sowy model szkolnictwa, o którym wiemy, że jest niedoskonały? W kontekście tego pytania uzasadniony staje się postulat, aby możliwie szybko uruchomić system szkolny, w którym można by racjonalnie łączyć nauczanie z pracą wytwórczą — między innymi w postaci studiów przemiennych.

PRZEKONUJĄCE ARGUMENTY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

Argumenty, że czyni się tak w celu zachowania równowagi między ilościowym za­potrzebowaniem gospodarki, kultury i oświaty na pracowników a liczbą osób kształconych w uczelniach wyższych, nie są dla wszystkich przekonujące, gdyż pomijają niezwykle ważną sprawę zaspokajania przez szkolnictwo pozaza- wodowych potrzeb intelektualnych.Wydaje się, że struktura szkolnictwa pozwa­lająca ślusarzowi studiować filozofię — żeby przywołać tutaj lansowany swego czasu przez Marksa model dydaktyczny — zasługuje z pun­ktu widzenia zgodności społecznych potrzeb indywidualnych aspiracji edukacyjnych na baczniejszą niż dotąd uwagę. Zaskakujący jest wreszcie fakt, że szkolnic­two, od którego funkcjonowania w niemałym stopniu zależy dalszy rozwój nowoczesnych społeczeństw uprzemysłowionych, nie zawsze może liczyć na proporcjonalne do jego znacze­nia nakłady finansowe.

DOJRZEWAJĄCA MŁODZIEŻ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:22 am

Paradoksal­ne bowiem jest zjawisko, że młodzież, dojrze­wającą obecnie o dwa, trzy lata szybciej niż na początku naszego stulecia, przetrzymuje się w szkole niekiedy nawet do 25—26 roku życia. W tych okolicznościach pejoratywne określenie szkoły jako swoistej „przechowalni młodzieży” młodych ludzi od autentycznej aktywności zawodowej i społecznej, od uczestnictwa w rzeczywistym życiu społeczeństwa współodpowiedzialności za jego kształtowanie daje się słyszeć coraz częściej. Echa tego stanowiska można znaleźć w niektórych rapor­tach oświatowych. Zaskakujące jest też to, iż coraz bardziej upowszechniając coraz wyższe szczeble kształ­cenia — co stało się przyczyną nie spotykanego dotychczas wzrostu aspiracji edukacyjnych lu­dzi — ogranicza się równocześnie, jak np. ostatnio w wielu krajach zachodnioeuropejskich skandynawskich — liczbę przyjęć na studia wyższe.