Reklama – Reklama


Czerwiec 16, 2016

UWOLNIENIE OD UCZENIA SIĘ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:11 am

Jej celem jest uwolnienie lu­dzi od uczenia się poprzez szoki, a równocze­śnie przyzwyczajenie ich do tego, aby uczyli się z przyszłości, a nie tylko — jak głównie do­tąd — z dnia wczorajszego. Ponadto antycypa­cja zmierza do tworzenia rozwiązań alternatyw­nych, do traktowania przyszłości „jak przyja­ciela, a nie włamywacza”. Z kolei uczest­nictwo, stanowiąc cechę naszej epoki, w której po prostu musimy ze sobą współpraco­wać w celu zarządzania fabryką (partycypacja robotników), uczelnią (studenci) czy państwem (obywatele), ma na celu zaktywizowanie ludzi, poszerzenie zakresu ich współodpowiedzialności za bieg spraw, ukazanie im nowych horyzontów. Przejawia się ono w postaci dyskusji  i współdziałania.

W RÓŻNORAKICH SZKOŁACH

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:28 am

Wiele osób sądzi, ze tylko tą drogą można stworzyć dzieciom i młodziezy w miarę równe szanse oświatowe, co jednak nie jest równoznaczne dążeniem do zapewnienia wszystkim obywa­telom.. jednakowego wykształcenia. Ale czvż nie jest ponadto dodatkowym paradoksem, ‚że akceptując tego rodzaju poglądy, dopuszcza się na studia uniwersyteckie coraz większą liczbę osób, ale równocześnie zachowuje się elitarny charakter studiów w świadomie utrzymywa­nych studiach ponaduniwersyteckich, np. w „grandes ecoles”? Czy wreszcie nie jest paradoksem, że w tym czasie, kiedy w jednych krajach uczy się w różnorakich szkołach pomaturalnych (łącznie z uczelniami wyższymi) prawie połowa mło­dzieży w wieku od 20 do 24 lat, w innych kra­jach analfabeci stanowią około 80% ogółu do­rosłych? W tym kontekście zastanawiający jest fakt, że według długoterminowych prognoz UNESCO pełnej likwidacji analfabetyzmu na świecie można się spodziewać dopiero w dwu- dziestych-trzydziestych latach XXI stulecia, a równocześnie doświadczenia kubańskiej kam­panii oświatowej z 1961 roku wykazują, że to pejoratywne zjawisko można usunąć w ciągu niespełna… dziesięciu miesięcy.

NAUCZANIE PRZEZ ZESPOŁY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:27 am

Czy nie jest paradoksem, że z jednej strony organizuje się krajowe i międzynarodowe kon­ferencje w celu podkreślenia „wzrostu roli na­uczyciela” we współczesnej szkole, z drugiej zaś zaleca się — tym razem w imię „zbliżenia szkoły do życia” — aby możliwie często powie­rzać prowadzenie lekcji prawnikom, lekarzom, rzemieślnikom itp. Próby tego rodzaju, nazy­wane „nauczaniem przez zespoły”, prowadzi się od kilku już lat w Stanach Zjednoczonych, a ich wyniki zyskały sobie uznanie zarówno samych uczniów, jak i przedstawicieli tamtej­szych władz oświatowych. I czy nie jest para­doksem, że oficjalnemu uznaniu „kierowniczej roli nauczyciela w procesie nauczania i wycho­wania” towarzyszy lawinowy niekiedy wzrost liczby przekazywanych mu przez władze zwierzchnie instrukcji, zaleceń i różnorakich dyrektyw, zmierzających do sterowania jego poczynaniami dydaktyczno-wychowawczymi w sposób wręcz drobiazgowy?

TWIERDZENIA PSYCHOLOGÓW

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:26 am

Trafnie ujmuje to stwierdzenię sformułowane niedawno przez jednego z psychologów, że o wszelkich programach przeszłych i teraźniejszych, realizowanych przy tym w szkołach różnych krajów świata, można orzekać, iż są równocześnie za obszerne i za wąskie, zbyt ogólne i zbyt szczegółowe, za trud­ne i za łatwe. I jeśli tę paradoksalną ocenę można uznać za prawdziwą, to jest tak dlatego, że programy nauczania tworzy się dość często w oderwaniu od warunków organizacyjnych, w jakich nauczyciele mają je realizować, a po­nadto w oderwaniu od konkretnych potrzeb zainteresowań wszystkich, a nie tylko tzw. przeciętnych uczniów.

CZAS EKSPLOZJI INFORMACJI

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

Stąd też hasła indywidualizacji nauczania, pod­miotowego traktowania dzieci i młodzieży przez wychowawców, kształcenia dla rozwoju, przetworzenia życia szkoły w szkołę życia itp. — pozostają w wielu wypadkach w sferze szla­chetnych zamierzeń, gdyż ich urzeczywistnieniu nie sprzyjają warunki, w jakich odbywa się praca dydaktyczno-wychowawcza. Czyż nie jest paradoksem, że w czasach „eks­plozji informacji” prawie powszechnie podkre­śla się potrzebę… redukcji treści kształcenia, przesunięcia akcentu z ilości przekazywanej uczniom wiedzy na jej jakość (elementy pod­stawowe, merytoryczne „punkty ciężkości”) oraz wyrobienia w nich umiejętności samo­dzielnego uczenia się? Niekiedy jednak zdarza się, że w wyniku prac zmierzających właśnie do zredukowania materiału w programach po­szczególnych przedmiotów nauki szkolnej po­wstają programy… jeszcze bardziej przełado­wane od poprzednich.

ROZWIĄZANIE TRUDNEGO PROBLEMU

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:25 am

W tych warunkach różnice między poziomem techniki, z jakim uczniowie mają do czynienia poza szko­łą oraz w szkole, są szczególnie ostre. Tym też między innymi tłumaczy się fakt, że absolwen­ci szkół zawodowych niejednokrotnie stykają się z najnowszymi maszynami i nowoczesną technologią dopiero w zakładzie pracy, a nie i w szkole, która na dobrą sprawę powinna tymi maszynami, aparatami itd. dysponować wcześ­niej.Czy nie jest paradoksem, że rozwiązaniai trudnego problemu umasowienia edukacji szu­ka się na gruncie… indywidualizacji czynności dydaktycznych? Obejmując zinstytucjonalizo­wanymi formami kształcenia coraz więcej dzie­ci, młodzieży i dorosłych, oddając w służbę masowej edukacji radio, telewizję i satelity międzykontynentalne, coraz szerzej stosuje się zarazem środki — jak np. teksty programowa­ne — umożliwiające każdemu uczniowi uczenie się przystosowane do jego indywidualnych moż­liwości.

ZDUMIEWAJĄCE OSIĄGNIĘCIA

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:24 am

Opowiadając się zdecydowanie za wyborem pierwszego członu antynomii „szkoła czy anty- szkoła”, stajemy jednak wobec wielu zjawisk uzasadniających konieczność jej zreformowa­nia. Niektóre z nich mają przy tym wręcz pa­radoksalny charakter. Czyż bowiem nie jest paradoksem, że w do­bie zdumiewających osiągnięć nauki i techniki, których wyrazem jest chociażby dotarcie czło­wieka na Księżyc, wyposażenie licznych jeszcze szkół w sprzęt i pomoce naukowe niewiele róż­ni się od tego, jakim szkoła dysponowała in statu nascendi? Z faktu zaś, że w niektórych szkołach uczniowie mogą oglądać takie czy in­ne aparaty i urządzenia, nie zawsze wynika, że nauczyciele rzeczywiście posługują się tam na co dzień tymi urządzeniami i stosują nowoczes­ne metody nauczania i wychowania.

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z REFORMĄ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

A bez nich nie można przecież, jak to chociażby wykazują doświad­czenia związane z reformą szkolnictwa francu­skiego, skutecznie indywidualizować nauczania, rozbudować sieci poradni szkolnych i zawodo­wych, zmodernizować procesu kształcenia w uczelniach wyższych, słowem — nie można przygotować szkolnictwa do tych zadań, które stawia przed nim rewolucja naukowo-technicz­na. Z drugiej zaś strony wydatki na szkolnic­two wzrosły w wielu krajach w ciągu ostatnich kilkunastu lat do granic, których przekroczenie staje się coraz trudniejsze. W związku z tym nie jest pozbawione racji pytanie, czy rzeczy­wiście należy nadal upowszechniać dotychcza­sowy model szkolnictwa, o którym wiemy, że jest niedoskonały? W kontekście tego pytania uzasadniony staje się postulat, aby możliwie szybko uruchomić system szkolny, w którym można by racjonalnie łączyć nauczanie z pracą wytwórczą — między innymi w postaci studiów przemiennych.

PRZEKONUJĄCE ARGUMENTY

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:23 am

Argumenty, że czyni się tak w celu zachowania równowagi między ilościowym za­potrzebowaniem gospodarki, kultury i oświaty na pracowników a liczbą osób kształconych w uczelniach wyższych, nie są dla wszystkich przekonujące, gdyż pomijają niezwykle ważną sprawę zaspokajania przez szkolnictwo pozaza- wodowych potrzeb intelektualnych.Wydaje się, że struktura szkolnictwa pozwa­lająca ślusarzowi studiować filozofię — żeby przywołać tutaj lansowany swego czasu przez Marksa model dydaktyczny — zasługuje z pun­ktu widzenia zgodności społecznych potrzeb indywidualnych aspiracji edukacyjnych na baczniejszą niż dotąd uwagę. Zaskakujący jest wreszcie fakt, że szkolnic­two, od którego funkcjonowania w niemałym stopniu zależy dalszy rozwój nowoczesnych społeczeństw uprzemysłowionych, nie zawsze może liczyć na proporcjonalne do jego znacze­nia nakłady finansowe.

DOJRZEWAJĄCA MŁODZIEŻ

Category: Raporty edukacyjne – admin 6:22 am

Paradoksal­ne bowiem jest zjawisko, że młodzież, dojrze­wającą obecnie o dwa, trzy lata szybciej niż na początku naszego stulecia, przetrzymuje się w szkole niekiedy nawet do 25—26 roku życia. W tych okolicznościach pejoratywne określenie szkoły jako swoistej „przechowalni młodzieży” młodych ludzi od autentycznej aktywności zawodowej i społecznej, od uczestnictwa w rzeczywistym życiu społeczeństwa współodpowiedzialności za jego kształtowanie daje się słyszeć coraz częściej. Echa tego stanowiska można znaleźć w niektórych rapor­tach oświatowych. Zaskakujące jest też to, iż coraz bardziej upowszechniając coraz wyższe szczeble kształ­cenia — co stało się przyczyną nie spotykanego dotychczas wzrostu aspiracji edukacyjnych lu­dzi — ogranicza się równocześnie, jak np. ostatnio w wielu krajach zachodnioeuropejskich skandynawskich — liczbę przyjęć na studia wyższe.